Ti Centrum

Mapa stránek

Domovská stránka
Úschovna
Archiv aktualit
Mapa stránek
Úvod
Nabízíme
Technologické stavby
Vodní hospodářsví
Ekologické stavby
Energetika
Dobývání a úprava uhlí
Reference
Technologické stavby
Vodní hospodářsví
Ekologické stavby
Energetika
Dobývání a úprava uhlí
Projekt rozdělení
O nás
Kontakty


Redakce
Aktuality
Technologická linka reaktivní flokulace kaolinu v Kaznějově
Studie proveditelnosti pro Investora Lovochemie,a.s.
K6 - Zvlhčování ložového popela (MC IV) na Plzeňské teplárenské, a.s.
Rozšíření projekčního týmu v technickém úseku TI Centrum, a.s.
Technologická linka sítování kaolinové suspenze GII v Kaznějově
Studie proveditelnosti pro Plzeňský Prazdroj, a.s.
TI centrum, a.s. připraví projektové řešení pro LB MINERALS, s.r.o.
Komplexní obnova EPR II, Odstruskování - projekty
Komplexní obnova ETU II
Modernizace ČOV Břasy - Vranov - dodávka na klíč
Odškvárování kotlů K11 a K12 v TČB a.s. - dodávka na klíč
Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s SKO v Plzeňském kraji.
Nabízíme - Reference - Dobývání a úprava uhlí
Zkrácení dopravní vzdálenosti DPD 4.SŘ na DNT
Sejmutí uhlí skrývkových řezů ze skrývkových dopravníků
Nabízíme - Reference - Energetika
Rekonstrukce bagrovací stanice v teplárně Chomutov
Rozvoj zdrojů a odbytu tepla
Splavování škváry, rekonstrukce bagrovací stanice
Využití vedlejších energetických produktů z teplárny Plzeň
Technické požadavky pro nakládání s VEP
Přečtěte si
Průmyslová magmetická separace
Technologické stavby pro chemický průmysl
Technologické linky
Technologické dopravníky
Reference - Dobývání a úprava uhlí
Zkrácení dopravní vzdálenosti DPD 4.SŘ na DNT
Doprava uhlí na EPR pomocí pásu z DNT
Stabilní hasicí zařízení na velkostrojích
Zabezpečení přehřívání olejů v převodovkách
Stabilní hasicí zařízení na velkostrojích
Požární bezpečnost poháněcích stanic DPD
Studie možností kolejové dopravy a ukládání VEP z ČEZ a.s.
Doprava a úprava těženého uhlí na SD a.s.-DNT
Reference - Ekologické stavby
ZEVO Chotíkov - spalovna komunálních odpadů
Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání se směsným komunálním odpadem v Plzeňském kraji
Likvidace vedlejších energetických produktů
Integrovaný systém nakládání (MBÚ, spalovna)
Využití vedlejších energetických produktů
Rozšíření podnikatelských aktivit v odpadovém hospodářství v Plzeňském kraji a přilehlých regionech
MBÚ Chotíkov
Zpracování alternativních paliv
Rozvojová koncepce společnosti Skládky Tušimice
Varianty výroby paliv z MBÚ pro PT
Doprava alternativních paliv na PT (K5)
Bioplynová stanice Číčov
Bioplynová stanice Štichovice
ZEVO Chotíkov - spalovna komunálních odpadů
Energetika spalování biomasy
Reko dopravy popílku
Spalovna odpadů Mydlovary
Úprava SZ části uložiště
Integrované povolení Chotíkov
Rekultivace skládky Švábův Hrádek
Rozšíření a sanace skládky Košťálov
Reference - Energetika
Oprava sekundárního topného vedení - Pražská teplárenská, a.s.
Odvodnění strusky EMĚ III, EMĚ II A ET metodou hydrocyklonů
Odběr škváry z granulačních kotlů K11 a K12 a její následná doprava
Komplexní obnova elektrárny Tušimice II - ODSTRUSKOVÁNÍ
Rekonstrukce bagrovací stanice v teplárně Chomutov
Rozvoj zdrojů a odbytu tepla
Splavování škváry, rekonstrukce bagrovací stanice
Využití vedlejších energetických produktů z teplárny Plzeň
Technické požadavky pro nakládání s VEP
Odběr strusky ETU
Uzavření odkaliště Vysočany a revitalizace okolních ploch
Komparace metod odběru strusky
Ověření zjednodušené technologie odstruskování vynášením na EPC
Koncepce úprav odstruskování kotle K9
Úpravy odstruskování kotlů K4 a K5
Úkoly technického rozvoje
Odstruskování EMĚ I
Snížení sekundární prašnosti v areálu teplárny
Obnova výměníkové stanice Bořislavka
Přepojení kotelen na sídlišti Lhotka
Reference - technologické stavby
Nakládací zařízení pro plavidla lodní dopravy
Logistické řešení Lovochemie
Doprava, skladování a expedice LAV-LAD
Rekonstrukce skladu LAV/LAD/LAS
Universální vykládací místo surovin a výrobků
Transport na instalace technologických zařízení ze závodu Rijswijk (NL) do závodu Borská pole Plzeň
Rekonstrukce dílenských provozů
Rekonstrukce objektu SO800 - remíza lokomotiv
Oprava nakládacího zařízení po povodni 2002
Reference - vodohospodářství
Rekonstrukce ČOV Břasy Vranov
Projekt a dodávka aeračního systému a dmychárny - Úpravna důlních vod Vršany
Rekonstrukce malé ČOV (Kovona Karviná) rekreačního střediska Kožlany