Ti Centrum

Nabízíme

Hlavní zaměření společnosti

T I Centrum, a.s. je projekční, inženýrskou a dodavatelskou společností. Společnost založila svoji pozici na návrzích, modernizacích a optimalizacích technologických celků, na přípravě a realizaci náročných staveb.
Zadané úkoly jsme připraveni zahájit technicko-ekonomickými analýzami, pokračovat studijními řešeními včetně laboratorních a poloprovozních zkoušek, zajistit projektové ztvárnění i vlastní realizaci.
 
Nejvíce zkušeností máme v těchto oblastech:
 • technologické stavby, stroje a zařízení - technologie drcení, transportu, třídění a skladování včetně souvisejících zařízení (míchací centra, kompresorové stanice, nakládky, balící linky, překladiště, vybavení skladů atd.)
 • vodní hospodářství, vodohospodářské stavby a ČOV - v celém spektru problematiky se specializací na odpadní vody z průmyslu i komunální sféry.
 • odpadová hospodářství, ekologie, alternativní paliva  - systémové řešení nakládání s komunálními a průmyslovými odpady, skládky odpadů vč. sanací a rekultivací, třídění a zpracování odpadů, bioplynové stanice,  energetické využívání odpadů.
 • energetika - zauhlování, odpopelňování, odsíření, vodní hospodářství, likvidace vedlejších produktů, primární trubní sítě, výroba a využití biopaliv
 • dobývání a úprava uhlí - pásová doprava a manipulace s těživem i hlušinou, odvodňování lomů, rekultivace, čištění důlních vod  

Projekce a technologické návrhy

Pro naše zákazníky jsme schopni zabezpečit kompletní všeprofesní projekční činnost (technologická část, stavební část, elektročást, systém řízení, vzduchotechnika, ….) pro všechny námi nabízené technologické oblasti.
V návaznosti na typ a rozsah projektu vystupujeme jako generální projektant, nebo pouze jako projektant-specialista pro ucelené technologické soubory.
 
Dokumentaci zpracováváme
 • ve všech potřebných stupních nutných pro schvalovací veřejnoprávní řízení.
 • v postupných krocích pro rozhodovací, předrealizační a realizační činnosti dle zvyklostí a předpisů zákazníka v návaznosti na nejvyšší standardy v investiční výstavbě.
Vždy se snažíme v maximálně možné míře vyhovět zejména potřebám zákazníka.
Ve fázi přípravných dokumentací jsme schopni (pro optimalizaci a správnou volbu sestavy technologie), navrhnout, zajistit a vyhodnotit poloprovozní a laboratorní zkoušky.
 

Námi zpracovávané projekční stupně

 • Logistické řešení
 • Studie proveditelnosti
 • Variantní studie a investiční záměry
 • Dokumentace pro umístění stavby (územní řízení)
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele, pořádání výběrového řízení, vyhodnocení nabídek
 • Basic Design (základní projekt)
 • In Front Design (úvodní projekt)
 • Projekt podklady pro navazující profese
 • Projekt organizace výstavby
 • Detail Design (realizační projekt)
 • 3D model sledování kolizí
 • Autorský dozor projektanta
 • Dokumentace jakostí
 • Plány kontrol a zkoušek
 • Dokumentace skutečného provedení
Všechny stupně dokumentace zpracováváme na nejvyšší kvalitativní úrovni. Za jednotlivé oblasti technicky ručí odpovědný projektant – autorizovaný inženýr.
 

Inženýring

Inženýrská činnost dodávek a služeb je nabízena pro všechny technologické a stavební oblasti.
 
Její náplní je zejména:
 • Zpracování investičních záměrů, technická optimalizace, posouzení variant, stanovení investičních a provozních nákladů. Při práci využíváme své zkušenosti z realizace staveb a odhad potřebných nákladů se blíží realitě, obsahuje potřebné náklady na zařízení staveniště, zdvihací mechanismy apod. Přiblížení se reálným finančním potřebám odstraní následující problémy při výběrových řízeních.
 • Inženýrská činnost spojená s realizací staveb na klíč, poradenské a konzultantské služby, zastupování při veřejnoprávních projednání a povolování staveb.
 • Výběr dodavatele od dokumentace po zajištění výběrového řízení a jeho vyhodnocení pro dodavatele staveb, rekonstrukcí či oprav.
 • Práce na výběru a přípravě staveniště včetně spolupráce s katastrálními úřady při stanovení vlastnických poměrů a zpracování podkladové dokumentace pro začlenění objektů do katastrálních map.
 • Zpracování zadávací dokumentace obchodních veřejných soutěží včetně organizace výběrových řízení a následného vyhodnocení nabídek pro objednatele-investora.
 • Spolupráce při přípravě dodavatelských smluv v technické i konzultační části.
 • Tvorba harmonogramů, postupů prací, návaznosti na ostatní profese.
 • Investorské řízení stavby od předání staveniště, zabezpečení dodávek, koordinace realizačních činností až po předání stavby provozovateli včetně všech potřebných dokladů a zajištění kolaudace stavby a spuštění provozu.
 • Technická pomoc investorovi při výstavbě a provozu technologických provozů.
 • Autorský dozor nad souladem projektové dokumentace a provedení stavby.
 • Řízení a koordinace projektů v návaznosti na ostatní profese.
 • Koordinace inženýrských činností ostatních profesí.
 • Všechny inženýrské činnosti zajišťujeme a provádíme ve všech profesích.
 • Za všechny zákonem vyjmenované činnosti v investiční výstavbě provádějí a schvalují autorizované osoby.

Dodávky

 • Zajišťujeme kompletní dodávky staveb - stavby na klíč.
 • Na základě zpracovaných analýz provádíme optimalizaci a modernizaci současných provozů. 
 • Navrhujeme a uvádíme do praxe technologické postupy a logistická řešení
 • Dodáváme a zprovozňujeme zařízení formou kompletních dodávek – stavby na klíč, nebo formou subdodávek jako specialista pro ucelené technologické soubory. 
 • Dodáváme pouze výrobky a technologické celky, které splňují národní a evropské standardy a zohledňují nejnovější poznatky vědy a vývoje v dané oblasti.

Servis

 • Ve spolupráci s výrobci strojů a zařízení zabezpečujeme záruční i pozáruční servis na námi dodávané technologické celky. 
 • Na základě uzavřených smluvních vztahů poskytujeme pohotovostní servisní službu s garantovanou dobou nástupu na zásah. 
 • V případě požadavku investora, nebo vyššího dodavatele zajišťujeme 24-hodinovou servisní službu při zkušebním provozu zařízení.