Ti Centrum
Vítejte v T I Centrum
Ztvárníme vaše technologické záměry
Nacházím se: Domovská stránka / Projekt rozdělení

Projekt rozdělení

Obchodní společnost

T I Centrum, a. s.,IČ 49791923,se sídlem Plzeň, Slovanská alej 2182/30, PSČ 32600,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 410,
zastoupená Ing. Markem Holým, předsedou představenstva
(dále jen „T I Centrum, a. s.)

1) oznamuje, že na této internetové stránce je uveřejněn projekt rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti vypracovaný společností T I Centrum, a. s., dle kterého vyčleněná část jmění rozdělované společnosti T I Centrum, a. s., přejde na nově vzniklou společnost, a to obchodní společnost s obchodní firmou KHZ Technology s.r.o., jejíž sídlo bude v Plzni, Slovanská alej 2182/30, PSČ 32600 a právní forma bude společnost s ručením omezeným.

2) upozorňuje věřitele dle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon“) na jejich práva uvedená v § 35 až 39 zákona, tj. zejména na právo věřitelů rozdělované společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku rozdělení odštěpením zhorší dobytnost jejich pohledávky. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a rozdělovanou společností nebo nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku rozdělení odštěpením podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a rozdělovaná společnost mu neposkytla přiměřené zajištění, je oprávněn požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku.

3) upozorňuje akcionáře na jejich práva uvedená v § 34 a § 299 zákona, zejména že každý společník, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin nebo uveřejnění projektu přeměny způsobem podle § 33a zákona, přičemž akcionáři zúčastněné akciové společnosti mohou požadovat informace podle věty první jen na valné hromadě, která má schválit přeměnu, a že v sídle rozdělované společnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení rozdělení, zákonem požadované dokumenty.

Projekt rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti naleznete zde.

© 2018  |  T I Centrum, a.s.
Webdesign  Redakční systém